1 dotacjeOtwieram niepubliczne przedszkole dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wpis do rejestru placówek oświatowych otrzymam w listopadzie 2018, natomiast moja placówka zacznie funkcjonować już od 1 stycznia 2019 r., nie było więc możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji oświatowej na 2019 rok w terminie do 30 września 2018 r. Czy mimo to od 1 stycznia 2019 r. mogę otrzymać dotację na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego? Czy w planowanej liczbie dzieci na przyszły rok 2019 muszę podawać imienną listę dzieci, czy wystarczy, że podam planowaną liczbę dzieci taką jaką przewiduję w moim przedszkolu?
 

Otwieram niepubliczne przedszkole dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wpis do rejestru placówek oświatowych otrzymam w listopadzie 2018, natomiast moja placówka zacznie funkcjonować już od 1 stycznia 2019 r., nie było więc możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji oświatowej na 2019 rok w terminie do 30 września 2018 r. Czy mimo to od 1 stycznia 2019 r. mogę otrzymać dotację na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego? Czy w planowanej liczbie dzieci na przyszły rok 2019 muszę podawać imienną listę dzieci, czy wystarczy, że podam planowaną liczbę dzieci taką jaką przewiduję w moim przedszkolu?

Odpowiedź:

Organ dotujący może udzielić zgody na odstąpienie od ustawowych terminów na składanie informacji koniecznych do uzyskania dotacji oświatowej na kolejny rok kalendarzowy. Uzyskanie tej zgody warunkuje przyznanie dotacji oświatowej.

Uzasadnienie: 

Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach publicznych uregulowane zostały w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 34 tej ustawy dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, pod warunkiem przekazania danych, o których mowa w art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w terminie wskazanym w tym przepisie.

Art. 33 tej ustawy stanowi, że dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32, są przekazywane, pod warunkiem że organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę oraz placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże:

  1. organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 i art. 30;
  2. dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych uzależnia przekazanie dotacji oświatowej od przekazania danych organowi dotującemu oraz danych do systemu informacji oświatowej i to w określonych tą ustawą terminach. Innymi słowy, przekazanie ww. danych w ściśle określonych terminach jest warunkiem uzyskania dotacji (art. 33 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Co prawda do nowopowstałych jednostek zastosowanie ma art. 33 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym do jednostek, np. przedszkoli, które rozpoczną działalność po 30 września roku bazowego i uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych do 30 września roku bazowego nie stosuje się art. 33 ust. 1 pkt 2 (warunek przekazania danych do SIO według stanu na dzień 30 września). Jednakże przepis ten nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż przedszkole nie uzyskało wpisu do ewidencji do dnia 30 września.

Zatem do dotacji oświatowej dla niepublicznego przedszkola, które uzyska wpis do ewidencji po dniu 30 września (listopad 2018 r.), i zacznie funkcjonować od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego (1.01.2019 r.) należy stosować ogólne zasady ubiegania się o dotację, tj. zasady wynikające z art. 33 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które uzależniają przyznanie dotacji oświatowej od przekazania określonych danych organowi dotującemu oraz danych do systemu informacji oświatowej i to w określonych terminach.

Jednakże Na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji, o której mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 i art. 30, może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminów, o których mowa w ust. 1, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego (art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Przepis ten daje możliwość, w razie uzyskania zgody organu dotującego, na uzyskanie dotacji mimo niezłożenia w terminie informacji o planowanej liczbie uczniów oraz niezłożenia danych do SIO według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Oznacza to, że w przypadku niepublicznego przedszkola organ prowadzący (a nie dyrektor szkoły) może złożyć do organu wykonawczego JST (tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta) prośbę o odstąpienie od terminów podania danych o planowanej liczbie uczniów oraz przekazywania danych do systemu informacji oświatowych. Uwzględnienie przez organ wykonawczy JST tego pisma, spowoduje możliwość przyznania dotacji oświatowej mimo niezłożenia danych warunkujących otrzymanie dotacji w terminach przewidzianych ustawą. Natomiast niewyrażenie zgody na odstąpienie od terminów składania koniecznych informacji warunkujących uzyskanie dotacji oświatowej sprawi, że dotacja nie zostanie przyznana na następny rok kalendarzowy (w tym przypadku na rok 2019).

Reasumując, zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na wniosek organu prowadzącego przedszkole organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może (ale nie musi) wyrazić zgodę na odstąpienie od terminów na złożenie organowi dotującemu informacji o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz danych do systemu informacji oświatowej. Jeśli taka zgoda zostanie udzielona, to należy wskazać organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów objętych wczesnym wspomaganiem – nie chodzi tu o imienną listę dzieci, ale o planowaną liczbę dzieci. Ponadto konieczne będzie przekazanie danych do SIO w terminie wskazanym przez organ dotujący, który udzielił zgody na odstąpienie od terminów, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zapamiętaj!

Warunkiem przekazania dotacji jest przekazanie przez organ prowadzący przedszkole danych do systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września roku bazowego, a także danych o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju nie później niż do 30 września roku bazowego. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może, ale nie musi wyrazić zgody na odstąpienie od ww. terminów. W przypadku niewyrażenia zgody na odstąpienie od ww. terminów, dotacja nie będzie przyznana na kolejny rok kalendarzowy.

 

Podstawa prawna:

art. 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)

 

Joanna Swadźba
Prawnik, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej,
specjalista prawa oświatowego i socjalnego,
autorka licznych artykułów z zakresu prawa oświatowego
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Kalendarze Trójdzielne Warszawa Kalendarze jednodzielne Warszawa