d584b099a478f6e9f39f4e724119b227d7c84dcc-large1W szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne - jeden dla 3 i 4 latków, drugi dla 5 i 6 latków. Dzieci przebywają w nich do godziny 13:10 i w tym czasie realizowana jest podstawa programowa. Obecnie część rodziców chce przedłużenia pracy oddziałów do godziny 17:00. Czy skupiając wszystkie dzieci (w liczbie do 25) w czasie od 13:00 do 17:00 w jednym oddziale należy zapewnić im trzy posiłki? Czy na odpoczynek muszą być przygotowane łóżeczka z pościelą? Jaką opłatę powinni wnosić rodzice za ten czas? Jak powinno wyglądać pismo skierowane do organu prowadzącego w sprawie ustalenia terminów przerw pracy oddziałów przedszkolnych?
 

Odpowiedź:

Ad. 1. Przepisy prawa oświatowego nie określają liczby posiłków, które należy zapewnić dzieciom podczas pobytu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Zgodnie z art. 108 pkt 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) stanowi, że przedszkole, w ramach zadań statutowych, musi zapewnić dzieciom możliwość korzystania z posiłków. Nie wskazuje się jednak ich liczby.

Jednocześnie, należy pamiętać, że zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku od 3 do 6 lat powinny otrzymywać 4-5 posiłków dziennie, zaś przerwy miedzy posiłkami nie powinny przekraczać 3,5 godziny. Nie wszystkie posiłki muszą być wydawane przez przedszkole/oddział przedszkolny – dzieci mogą spożywać jedzenie przygotowane i dostarczone do przedszkola przez rodziców. Obowiązkiem dyrektora jest jednak zapewnienie odpowiednich warunków do ich spożycia - §  10 ust. 3 rozporządzenia MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

Ad. 2. Obowiązek zapewnienia miejsca do leżakowania został przewidziany dla innych form wychowania przedszkolnego, tzn. w punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego. Zgodnie z § 5 pkt 12 rozporządzenia MEN z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.), w lokalu, w którym prowadzone są zajęcia w ramach ww. punktu lub zespołu musi być zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie. Co prawda przepisy ww. rozporządzenia dotyczą innych form wychowania przedszkolnego a nie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jednakże normy te – w mojej ocenie – pomocniczo, ze względu na brak innych unormowań prawnych, należy stosować również w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkołach podstawowych (zob. wyrok WSA w Lublinie z 13 lutego 2014 r. III SA/Lu 777/13, wyrok NSA z 17 marca 2016 r. sygn. akt II OSK 1785/14).

Ad. 3. Za czas pobytu w przedszkolu wykraczający poza czas bezpłatnego nauczania określony przez organ prowadzący, rodzice uiszczają opłatę określoną przez radę gminy na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.). Oznacza to, że:

Krok 1. należy sprawdzić, ile godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zagwarantował organ prowadzący działający na podstawie upoważnienia zawartego w art. 32 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,

Krok 2. sprawdzić ustaloną przez organ prowadzący wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Ad. 4. Przepisy nie określają wzoru pisma, które należy skierować do organu prowadzącego w sprawie ustalenia terminów przerw pracy oddziałów przedszkolnych, a jedynie wskazują, że organ prowadzący ustala przerwy na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców - § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

Wniosek może mieć następującą treść:

Dyrektor i Rada Przedszkola/Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr …. w …… wnioskuje do Prezydenta Miasta …….. o ustalenie przerwy w pracy Przedszkola Miejskiego Nr …. w ……. w okresie wakacyjnym w miesiącu.................................od..................do.................. .

Wniosek należy opatrzeć datą oraz podpisem pieczątką  dyrektora przedszkola oraz podpisem przedstawiciela rady przedszkola/rady rodziców.

 

Więcej porad ekspertów znajdziesz w publikacji Zarządzanie Przedszkolem w praktyce, m.in.:

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 32 ust. 2, art. 108 pkt 4.
  • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) – art. 52 ust. 1.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) – §  10 ust. 3.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.) - § 5 pkt 12.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) – § 12 ust. 1.

Orzecznictwo:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Lublinie z 13 lutego 2014 r. (sygn. akt III SA/Lu 777/13).
  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z 17 marca 2016 r. (sygn. akt II OSK 1785/14).

 

Marta Wysocka
Specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Kalendarze Trójdzielne Warszawa Kalendarze jednodzielne Warszawa